top of page
ANBI

De tienden en donaties die u doet aan Hervormde Gemeente Broek op Langedijk maken een verschil voor onze kerk, onze gemeenschap en de mensen van Broek op Langedijk. Er zijn verschillende manieren om te doneren. Er gaat een collecte rond tijdens de diensten en het is ook mogelijk om 24/7 elektronisch een donatie te doen. 

ANBI informatie

Om bij de aangifte van inkomstenbelasting in aanmerking te komen voor de aftrek van giften moeten tegenwoordig ook de doelen worden opgegeven. Om aan de voorwaarden voor deze algemeen nut beogende instelling (ANBI) te voldoen moeten op de internetsite openheid gegeven worden over een aantal zaken zoals bestuurssamenstelling, hoofdlijnen van beleid, activiteiten en beloningsbeleid. Deze informatie is daarom hier te vinden.

Officiële namen en RSIN nummer
Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk ; RSIN nummer 002700438; KvK- nr.: 76354431
Diaconie van de Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk ; RSIN nummer 006531702; KvK-nr.: 76354555
De RSIN nummers kunt u gebruiken bij de belastingdienst voor de aftrekpost van giften.

Contactgegevens:
Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk
Dorpsstraat 72
1721 BB Broek op Langedijk
scriba@hervormdbol.nl

Doelstelling
Het verkondigen van het Woord van God in de gemeente van Broek op Langedijk en hem loven en prijzen in de zondagse eredienst. In onze gemeente staat de Woordverkondiging centraal. Het Woord van God laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Jezus Christus. De nadruk ligt op persoonlijke bekering en wedergeboorte. Uitgangspunt voor het dagelijkse leven is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus door de inwoning van de Heilige Geest. De belijdenisgeschriften zijn, als kostbare schatten van de traditie van de kerk, de leidraad in het verstaan van de Bijbel.

De werkterreinen van de gemeente
De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie, in de viering van Doop en Avondmaal, in de openbare eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van Christus.
Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.
De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door, onder leiding van de kerkenraad, de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst in de wereld.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2022-2026 is bij de scriba op te vragen, maar is ook onderaan deze pagina toegevoegd. Aan gemeenteleden is het beleidsplan via Scipio beschikbaar gesteld.

Bestuurssamenstelling
In juni 2019 hebben we weer een eigen predikant gekregen. Op 23 juni is ds. L.L. van den Dool bevestigd als predikant in onze gemeente. De gemeente wordt verder bestuurd door een kerkenraad bestaande uit 5 ouderlingen, 2 ouderling kerkrentmeester en 4 diakenen.

Het dagelijks bestuur (moderamen) dat de agenda van de kerkenraad voorbereid bestaat uit de predikant, een ouderling (voorzitter), een ouderling-kerkrentmeester en een diaken (scriba).

De diaconie wordt gevormd door de vier diakenen.

Bij hun werkzaamheden worden de kerkrentmeesters ondersteund door een commissie van beheer. In het pastoraal werk zijn ook bezoekbroeders actief en is er een pastoraal team. Het jeugdwerk wordt ondersteund door een jeugdraad, een catechese commissie en een jeugddienstcommissie. De diaconie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de damesbezoekdienst. Als grotere commissies kunnen nog de evangelisatiecommissie en de zendingscommissie genoemd worden.

Beloningsbeleid
Kerkenraadsleden en commissieleden verrichten hun werk pro deo. In de gemeente is 1 full time predikant actief (formeel geen werknemer). Het werk van de koster wordt door onbetaalde vrijwilligers gedaan. Mocht er extra pastorale ondersteuning nodig zijn (bij afwezigheid van onze predikant) dan wordt ook een vergoeding betaald. Ook gastpredikanten die bij ons voorgaan krijgen een vergoeding. Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN. De organisten die bij ons de dienst begeleiden zijn als vrijwilliger niet in dienst. Per keer wordt een kleine onkostenvergoeding gegeven.

Verslag van activiteiten
In onze gemeente is er elke zondagmorgen en -avond een eredienst. Per jaar wordt er circa 5 keer Avondmaal gevierd en er zijn 10 jeugddiensten. Bij de ochtenddienst is er kinderoppas en gelegenheid om samen na de dienst koffie te drinken.
Vanuit de kerkenraad en het pastoraal team vindt er (pastoraal) bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken. Elk jaar is er in april een gemeenteavond waarbij (ook) de financiën aan de orde komen, vooraf kunnen de financiële stukken worden ingezien.

Binnen de gemeente zijn er twee kringen actief die bij gemeenteleden thuis samenkomen. Ook zijn er verschillende Bijbelkringen en kringen gericht op groepen gemeenteleden. Er is ook een uitgebreid jongerenwerk. Er zijn doordeweekse clubs voor alle leeftijden. Voor de oudere jeugd is er een jeugdvereniging op zondagavond. In plaats van zondagsschool is er elke zondag kindernevendienst voor kinderen tot en met groep 4 (of om de week tot en met groep 7). Tijdens de dienst gaan de kinderen een deel van de tijd naar gebouw Irene. Ook is er voor kinderen van groep 7 en 8 en vanaf 12 jaar voor diverse leeftijdsgroepen catechese. Bij al deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van het verenigingsgebouw Irene, naast de kerk. Onder de kerkenraad valt ook nog de evangelisatiecommissie, de zendingscommissie.

De diaconie houdt zich bezig met het besteden van diaconale inkomsten aan organisaties in de directe omgeving tot wereldwijd werkende organisaties. Primair richt ze zich hierbij op organisaties die vanuit een Christelijke achtergrond zich inzetten voor opvang, voedsel, medische verzorging, onderwijs etc. Bij rampen wordt getracht hiervoor extra middelen in te zamelen. De diaconie organiseert jaarlijks een uitje voor ouderen van de gemeente en met kerst wordt een kerstattentie rondgebracht.
Onder de diaconie valt ook de dames bezoekdienst, die ouderen van de gemeente op hun verjaardag bezoekt, de kerkauto, het helpen van ouderen om de diensten via internet te kunnen volgen en er is ook een telefoonnummer voor hand- en spandiensten.

Financiële verantwoording
De financiële cijfers zijn als bijlage aan deze pagina toegevoegd: Een aantal commissie heeft een eigen boekhouding en leggen daarover verantwoording af aan de kerkenraad. Ook zijn er nog aparte rekeningnummers voor de exploitatie van gebouw Irene en het orgelfonds. Ten behoeve van de ANBI zijn er verschillende overzichten toegevoegd. Allereerst de jaarrekening 2024, die de cijfers uit 2023 en de begroting 2024 bevat, met zowel cijfers van de kerkrentmeesters, de diaconie en de commissies. Ook zijn als aparte documenten de begroting en een budget overzicht 2023 van de kerkrentmeesters is beschikbaar. 

Rekeningnummers van onze kerk en tenaamstelling.
NL70 RABO 0160 4344 67 Jongerenverenging
NL66 RABO 0310 8006 41 Kerkrentmeesters Herv. Gem. te Broek op
NL88 RABO 0310 8007 30 Zendingscommissie
NL45 RABO 0310 8024 74 kerkrent. HG, G. Strijbis
NL32 RABO 0310 8039 69 Diaconie Herv Gem
NL16 RABO 3108 1041 12 Diaconie Herv. Gem
NL56 RABO 3108 1088 40 Spaarrekening
NL55 RABO 3108 1438 75 Orgelfonds
NL65 RABO 0310 8612 84 Abonnement kerkblad
NL06 RABO 0310 8616 67 Exploitatie IRENE
NL75 RABO 0310 8677 97 Nieuwbouw Irene
NL69 RABO 0346 6829 24 Jeugdraad
NL46 RABO 0346 6910 01 Evangelisatie
NL68 INGB 0000 5562 55 Kerkrentmeesters Herv. Gem. te Broek op


Aangepast april 2024

Geven en ANBI

©2022 door Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk

bottom of page