Iedere zondagmorgen en in de morgendiensten op speciale feestdagen is er tijdens de dienst een oppasdienst in gebouw Irene. Ouders kunnen hier hun kleine kinderen brengen waardoor het mogelijk is dat zij samen de kerkdienst bijwonen.

Kerkdiensten 
Elke zondag wordt tweemaal een eredienst gehouden in het kerkgebouw aan de Dorpsstraat 72. De morgendienst begint om 10.00 uur. De  avonddienst begint om 19.00 uur. In de kerkdiensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. Er wordt gezongen uit de Psalmen nieuwe berijming en Gezangenbundel 1938 en de bundel Op Toonhoogte (2015). In de ochtenddiensten wordt een deel van de liederen begeleid door de muziekcommissie. De overige liederen worden op het orgel gespeeld.

Bijzondere kerkdiensten 
Extra kerkdiensten worden gehouden op Goede Vrijdag, Pasen (eerste en tweede Paasdag), Hemelvaart, Pinksteren (eerste en tweede Pinksterdag), Kerst (eerste en tweede Kerstdag), Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, Dankdag voor gewas en arbeid (eerste woensdag van November) en Biddag voor gewas en arbeid (tweede woensdag van maart). 

Bediening van de Heilige Doop 
In overleg met de predikant worden doopdiensten gehouden. Voorafgaand aan de doopdienst vindt het doopgesprek plaats met de predikant, de wijkouderling en de doopouders over de betekenis van de Heilige Doop. 

Bediening van het Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gehouden. Viermaal in de morgendienst die begint om 9.30 uur. Het Avondmaal wordt eenmaal per jaar op Palmzondag in de avonddienst van 19.00 uur gehouden nadat in de morgendienst bevestiging van de nieuwe lidmaten heeft plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geloofsbelijdenis 
Op de belijdeniscatechisatie wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud van ons geloof. Deze catechisatie loopt uit op de zogenaamde aannemingsavond. Op die avond worden belijdeniscatechisanten officieel lid van de kerk (de nieuwe lidmaten). 

Op Palmzondag vindt dan het eigenlijke plaats: dan belijden de nieuwe lidmaten voor God en Zijn gemeente dat ze Hem liefhebben en willen dienen. 

Trouwdiensten 
Trouwdiensten zijn bij uitstek feestelijke kerkdiensten. Voorafgaand aan de dienst heeft de predikant één of meerdere gesprekken met het bruidspaar. De invulling van de trouwdienst komt in overleg tot stand, waarbij de predikant eindverantwoordelijk is. Binnen onze gemeente is geen ruimte voor oecumenische huwelijkssluiting. De kerkenraad is tegen samenwonen voor het huwelijk. Het huwelijk is bij uitstek het trouwverbond waarin lief en leed met elkaar worden gedeeld. 

Rouwdiensten en Begrafenis 
Evenals bij een trouwdienst, komt de invulling van de rouwdienst in overleg met de familie tot stand, waarbij de predikant eindverantwoordelijk is. De kerkenraad staat niet achter een crematie, aangezien de bijbel ons leert dat het lichaam na het overlijden aan de aarde dient te worden toevertrouwd. Vanuit pastorale overwegingen is er een gedeelde medewerking mogelijk bij crematie. Deze medewerking beperkt zich tot het houden van een rouwdienst in de kerk, Irene of verzorgingshuis Horizon. 

Jeugddiensten 
Ieder seizoen organiseert de jeugddienstcommissie een tiental jeugddiensten op zondag in de avonddienst met een eigentijdse invulling. Aan deze diensten wordt medewerking verleend door diverse externe muziekgroepen of bands. Ook onze eigen muziekgroep Devotion verleend hieraan haar medewerking.

IMG_6383.PNG